Arbejdet for en mere bæredygtig produktion og nye produkter er vejen frem for en betonbranche, der har uundværlige produkter til byggeriet, men som også har problemer med CO2-udledningen fra produkterne og produktionen.

Af Jens Kisker

Hos Spæncom, der er en del af en af Europas store betonproducen­ter Consolis, kender man alt til betons udfordringer med CO2-ud­ledning fra produktionen, men også til produktets kvaliteter og fortsatte rolle i en branche, der ta­ler mere og mere om bæredygtige byggemetoder og produkter. For Spæncom drejer det sig både om at se på selve produktionsdelen, hvor de arbejder med nye metoder til op­samling og genanvendelse af pro­cesvand og regnvand og nye produk­ter som eksempelvis deres huldæk med regulære genbrugsmaterialer fra egen produktion i.

”Vi ser meget målrettet på, hvad vi kan gøre for at nedbringe materialespildet fra vores egen produktion, og ved udskæring af huldæk får vi en rest, som vi har arbejdet for at kunne genbru­ge i produktionen af nye huldæk.

Det er ikke blot et spørgsmål om nedknusning af materialet og så at lade det indgå i den nye produktion, som man for eksempel gør med genbrug af beton til fyld under veje, for her er der tale om høje krav til kvaliteten, som skal kunne indgå på markedet på lige fod med andre tilsvarende produkter,” forklarer Finn Passov, der er teknisk chef hos Spæncom.

Stor interesse for nye huldæk med genbrugte materialer i

For Spæncoms nye huldæk med genbrugt materiale i gælder det, at materialet kun må stamme fra egen produktion, for så er de sik­re på, at CE-mærkningen gælder, og de ved, hvilke materialer, der er tale om. I dag genbruger Spæncom omkring fem til ti procent af deres produktion, hvor man i udlandet ser langt højere genbrugsprocenter. Det skyldes ifølge Finn Passov blandt andet den danske lovgivning, der har trukket udviklingen lidt i langdrag, men nu er der åbnet for lovgivningen, så Spæncom er i fuld gang med arbejdet.

”Blandt andet er kravet til dokumentation blevet fastsat, og vi skal kunne dokumentere kvalitet i form af brudstyrke og holdbarhed m.m. Det er også derfor, at vi kun benytter egne materialer. Da prisen og kvaliteten er nogenlunde ens for typen af huldæk med og uden genbrugsmateriale, er interessen fra vores kunder også temmelig stor, da der er meget fokus på bæredygtigt byggeri i branchen og på miljøva­redeklaration (EPD). Det drejer sig også om at spare på de materialer, vi er ved at have mangel på – for ek­sempel sand til betonproduktionen – så hele denne upcycling-tanke­gang er højst aktuel,” fortæller han.

Bredt perspektiv på bæredygtighed i hele produktionen

Den ene del af bæredygtighedstan­kegangen går på produkter med for eksempel genbrugte materialer i og skånsomme produktionsmeto­der, men i hele byggebranchen er der også fokus på virksomhedernes generelle tilgang og miljøhensyn i produktionen og hele måden at tænke det ind i virksomheden. Der­for er huldækkene også blot et ek­sempel på et konkret produkt med reduceret materialeforbrug, men hos Spæncom arbejder de hele ti­den i alle aspekter af deres produk­tion på mere bæredygtige løsninger. Et eksempel på det er opsamlingen af procesvand samt regnvand fra tagflader, som kan indgå i savning af huldæk og til vaskemaskinerne på fabrikken.

”Tidligere brugte vi meget ener­gi i form af eldrevne makiner på at få vand til processerne, men i dag har vi bassiner, som fungerer uden energiforbrug, og med stenfiltre kan vi lade det indgå i processerne ved betonproduktion. Dermed sparer vi en del kubikmeter vand hver eneste dag. Det er vigtigt for vores kunder, at vi er optaget af arbejdet med at re­ducere materiale- og energiforbrug i vores produktion, for det indgår i det samlede regnskab for bæredyg­tighed,” siger Henrik Blaabjerg, pro­duktionsdirektør hos Spæncom og tilføjer, at de også kigger på almin­delige besparelser på elforbruget hos dem selv.

DE arbejder med mere fleksible løsninger for produktionen af ele­menter på fabrikken, så de er lige til at montere på byggepladsen, uden at medarbejderen på pladsen skal løfte og flytte rundt på tunge delele­menter m.m.

Det handler også om et sundt ar­bejdsmiljø, som en del af en bredere tilgang til bæredygtighed.

Tror fuldt ud på betonens fremtid i byggebranchen

Henrik Blaabjerg forudser, at be­ton fortsat forbliver en vigtig del af fremtidens byggemateriale, for fordelene er store, og der er mange dele af et bæredygtighedsperspek­tiv. Det kræver både en indsats fra bygherrerne og betonproducenter­ne, siger han:

”Jeg er ikke bekymret på beto­nens vegne, for det er et fantastisk produkt med meget lang holdbar­hed, som er svært ikke at inddrage i byggeriet, hvor mange arkitekter også er begejstret for at have ’fly­dende’ sten som byggemateriale. Det handler blandt andet om at de­signe bygninger til at kunne gen­bruge materialerne. Her skal vi som betonproducenter kigge målrettet på at lave elementsamlinger, som man kan skille ad igen og genbru­ge, når en bygning skal rives ned eller ændre funktion. Det er nogle tanker, som vi arbejder meget med. Det kan godt være, at det kommer til at spille en rolle for prisen på pro­dukterne, men efterhånden som de store institutionelle investorer som for eksempel pensionskasserne ser mere og mere på perspektiverne i bæredygtigt byggeri, så følger re­sten af branchen også med, men det er de store, der skal gå forrest.”

Foto: Spæncom og ©X.Popy/REA/Consolis

E-mail nyhedsbrev

Tilmeld dig vores e-mail nyhedsbrev