Bæredygtighedsmålsætninger

Hos Spæncom tager vi ansvar for at minimere vores påvirkning på mennesker og miljøet. Det er afgørende for os at sætte høje mål, og derfor går vi grundigt til værks i vores bæredygtighedsarbejde. Vi har gennemført dybdegående analyser og afholdt workshops for at fastlægge vores nøgleområder inden for bæredygtighed, og dermed sikre en effektiv og målrettet indsats. Vores bæredygtighedsindsats fokuserer på syv primære områder (opdelt ift. ESG faktorerne), hver med specifikke initiativer, som vi løbende vil opdatere og forbedre. 

Miljømæssige målsætninger (E)

1. Reduktion af klimapåvirkning
2. Ressource udnyttelse
3. Lokal indvirkning (Biodiversitet) og ansvarligt design

Sociale målsætninger (S)

4. Sikkerhed og trivsel
5. Fremme diversitet og ligestilling

Governance målsætninger (G)

6. Sikkerhed og trivsel
7. Fremme diversitet og ligestilling

Nedenfor går vi i dybden med de 7 områder.

1. Reduktion af klimapåvirkningen
I forhold til klimapåvirkningen har vi implementeret specifikke mål for både scope 1+2 og scope 3.

Scope 1+2 er primært emissioner fra vores energiforbrug og firmakørsel – områder, hvor vi har direkte kontrol, hvilket giver os større sikkerhed i vores målsætninger. Her skal vi senest i 2030 opnå en reduktion på 80% ift. 2020 (inkl. GO certifikat).

Scope 3 er fra de råmaterialer, som vi anvender i produktionen af betonelementer. Her er vi i høj grad afhængige af vores leverandørers samarbejde og indsats for at opnå vores bæredygtighedsmål, hvilket kræver et tæt og effektivt samarbejde. Her skal vi senest i 2030 opnå en reduktion på 60% ift. 2020.

E1: Scope 1+2 mål i forhold til 2020:
Resultat 2022:
Vi har reduceret CO-udledningen i Scope 1+2 med 33%.
Mål 2024: Opnå en reduktion på 35% af CO₂-udledningen.
Mål 2026: Opnå en reduktion på 50% af CO₂-udledningen.
Mål 2028: Opnå en reduktion på 70% af CO₂-udledningen.
Mål 2030: Opnå en reduktion på 80% af CO₂-udledningen.

E2: Scope 3 mål i forhold til 2020:
Resultat 2022:
Vi har reduceret CO-udledningen i Scope 3 med 15%.
Mål 2024: Opnå en reduktion på 25% af CO₂-udledningen.
Mål 2026: Opnå en reduktion på 40% af CO₂-udledningen.
Mål 2028: Opnå en reduktion på 50% af CO₂-udledningen.
Mål 2030: Opnå en reduktion på 60% af CO₂-udledningen.

2. Ressourceudnyttelse og beskyttelse af biodiversitet
For betonproducenter er råstoffer af afgørende betydning. Derfor er der fokus på at nedbringe forbruget og maksimere genanvendelsen af materialer, der ellers ville gå til spilde.
Biodiversitet er også afgørende for et sundt miljø, og vi ønsker at minimere effekten af vores råstofudvinding og brugen af land.

Vi har følgende mål:

E3: Udnyt al spildbeton inden 2028 på alle vores lokationer.

E4: Reducere brugen af jomfruelige materialer (vi udvælger som minimum et nyt materiale hvert år). 

E5: Biodiversitetsbevarelse (vi udfører mindst ét årligt projekt).

E6: Biodiversitetssamarbejde med NGO'er eller underleverandører (formålet med samarbejdet skal være at undersøge alternativer for i højere grad at bevare og beskytte biodiversitet. Her fokuserer vi på sand og sten, som er de største mængder råmaterialer, vi bruger.

3. Ansvarligt design
Vi arbejder løbende på at optimere designløsninger af betonelementer, så vi bidrager til øget cirkularitet og reduceret klimapåvirkning.

Vi har følgende mål:

E7: Designoptimering af minimum to betonelementprodukter om året.

E8: Udvikling af et koncept for cirkulære betonelementløsninger inden 2028.

4. Sikkerhed og trivsel
Vi tror på, at fremtidens bæredygtige og solide Danmark skal bygges med mennesker og miljø for øje - det sker bedst, når kompetence og arbejdsglæde går hånd i hånd.

Vi har følgende mål:

S1: Engagement og trivsel blandt medarbejderne (vi gennemfører hvert år en trivselsundersøgelse, der har til formål at sikre, at vores generelle trivsel udvikles positivt. Resultatet af trivselsmålingen gennemgås med medarbejderne, og sammen fastlægges forbedringsinitiativer, der indarbejdes i en samlet årlig handlingsplan for Spæncom. Målet er en engagementscore på minimum 4 (ud af 5) og en eNPS på 40+.

S2: Nedbringelse af sygefravær (Vi arbejder aktivt på at nedbringe sygefraværet - både kort- og langtidssygefravær samt fravær som følge af arbejdsulykke. Der afholdes bl.a. omsorgssamtaler og mulighedssamtaler med medarbejdere, der har mere fravær end normalt. Derudover bliver der igangsat initiativer, som forebygger sygefravær. Disse aktiviteter varierer for de enkelte lokationer).

S3: Gennemføre sikkerheds- og proceduregennemgange (VFLSO - Visual Felt Leadership and Safety Observations). Her involveres relevante medarbejdere aktivt i identifikation og løsning af sikkerhedsrisici og forbedring af eksisterende procedurer. Målet er mere end 2000 gennemgange om året.

5. Fremme diversitet og ligestilling
Vi ønsker at skabe et arbejdsmiljø, hvor forskellige perspektiver og baggrunde værdsættes, og hvor alle medarbejdere har lige muligheder for at trives og bidrage til vores fælles succes. Vi har underskrevet Dansk Industris Diversitetsløfte (DI’s Diversity Pledge), og har sat følgende mål:

S4: Arbejde med kønssammensætning af virksomhedens ansatte (vores samlede medarbejderstab skal bestå af mindst 20% kvinder).

S5: Arbejde med alderssammensætning af virksomhedens ansatte.

S6: Valg af flere indsatsområder, som fremmer diversitet og ligestilling.

6. Kvalitet, processer og ledelsessystemer
Vi ønsker høj kvalitet og effektivitet, bl.a. ved hjælp af vores arbejde med diverse interne og eksterne systemer (herunder VFLSO, som er beskrevet under S3).

Vi har følgende mål:

G1: Opretholde vores certificering indenfor DS/EN ISO9001:2015.

G2: Gennemgå og godkende procesbeskrivelser for hver afdeling (dette gør vi mindst hvert tredje år og arbejdet involverer relevante medarbejdere i forhold til vurdering af relevans og mangler ved nuværende processer).

7. Synlighed af politikker og opdaterede adfærdskodeks
Vi ønsker at skabe gennemsigtighed og tillid blandt interessenter og sikre et etisk og ansvarligt forretningsmiljø.

Vi har følgende mål:

G3:  Offentliggøre relevante politikker på vores hjemmeside inden 2026.

G4: Opdatere adfærdskodeks (Code of Conduct) (dette gør vi mindst én gang hvert andet år og herunder vurderer vi også PACI, ESG og Anti Bribery).

G5: Implementere adfærdskodeks for udvalgte leverandører (dette skal ske inden 2025, og valget af leverandører vælges ud fra relevans og størrelse).