projekteringskatalog for TTS

elementgeometri

geometri

TTS plader fremstilles i fire standardtyper med højde henholdsvis 600, 720, 900 og 1020 mm i kippen. Hældningen fra kippen mod enderne er 1:40. Modulbredde er 2400 mm.
tværsnittene for TTS tagpladerne DWG PDF

 

længde

Op til 36 meter, afhængig af belastning. Se bæreevne

varianter

Foruden standardtyperne kan TTS plader også fremstilles i afvigende bredder, idet det er muligt at variere bredden af toppladen ved hjælp af indlæg i formene.
Plader med kun én ribbe leveres ikke, derfor er minimumsbredder for smallere plader 1500 mm for TTS plader.

I plader med reduceret bredde er det muligt at øge tykkelsen af toppladen. Ændringen af formkanter er arbejdskrævende og dermed fordyrende. Det vil derfor normalt kun komme på tale ved større leverancer.

Der udføres skrå ender i vilkårlige grader. Vær dog opmærksom på overpladens bæreevne, specielt på flig af overplade ved overførsel af last fra andre bygningsdele.

armering

Forspændt armering
Der anvendes normalt liner i dimensionen 12,5 mm, der betegnes L12,5. Armeringen leveres i henhold til pr EN 10138.

Armeringsføring af den forspændte armering er normalt opbøjet. Ved opbøjet armering er armeringen fastholdt i underside i to nedspændingspunkter symmetrisk omkring kippen. Derfra spredes de i vifteform mod pladeenden.

Pladenet og bøjler
Udføres af glat eller ribbet tråd i henhold til hhv. EN10025 og EN10080.

pilhøjder

På grund af armeringens forspænding vil pladerne få en pilhøjde, der varierer afhængig af belastning og andre påvirkninger.
Tolerancen på pilhøjden er + 50% dog minimum + 10mm.
Se information vedr. tolerancer for pilhøjde.

vederlag

Lejedybden skal fastsættes således, at det nødvendige vederlag er til stede ved maksimale målafgivelser. Lejedybden mindre end 100 – 120 mm kan normalt ikke sikre at dette opfyldes.

Ribben vil, i kraft af den indstøbte lejeplade og den høje betonstyrke, være i stand til at overføre de lodrette belastninger, der kan forekomme i henhold til bæretabellerne. Lasten må dog ikke stå på de yderste 20 mm af ribben, og den vandrette regningsmæssige påvirkning må ikke overstige 30 kN i ribbens længderegning.

Et typiske vederlag kan opdeles i 3 dele:

1. TTS-ribben
Er som standard forsynet med en indstøbt, forankret lejeplade, som bl.a skal sikre mod skader ved afspændingen.

2. Mellemlægget
Skal sikre at der ikke overføres belastning på de yderste 20 mm af ribbe og underlag, samt optage eventuelle bevægelser.

3. Underlaget
Skal optage de lodrette og vandrette kræfter, som overføres gennem mellemlægget.

 

indstøbningsdele

standard indstøbninger

TTS pladerne er normalt forsynet med følgende standardindstøbningsdetaljer:

- Fugelåse eller stringere med svejsebeslag i faste moduler langs pladekant. Anvendes til samling af pladerne indbyrdes og som vederlag for eventuelle vaffelplader eller andre udfyldningselementer.
- Lejeplader med påsvejste ankre. Sikrer mod skader ved afspændingen samt i de endelige vederlag.
- Løftebøjler nær pladeende til anhugning ved aflæsning og montage.

andre indstøbninger

Indstøbningsmulighederne er begrænset af statiske og økonomiske hensyn samt af mulighederne for placering i formene.

Kabler, mindre rør og lignende, som ønskes ført gennem ribberne umiddelbart under toppladen, lader sig let etablere, gennem indstøbte A1-polystyren klodser. De tilpassede klodser findes i 100 og 250mm længde, og i 50, 100, 150, 200 og 250mm højde, og indstøbes i overgangen mellem ribbe og topplade. Antal og dimension af klodserne begrænses i øvrigt af statiske hensyn og af lineplacering.

Huller i toppladen bør generelt holdes fri af afrundingen mellem ribbe og topplade, for at undgå vanskelige tilpasninger i formene.
Ved huller for ovenlys bør man desuden være opmærksom på at huller udføres med 10 mm smig på sidekanter, så hullet er 20 mm større i begge retninger på pladeoverside.

Statiske hensyn kan begrænse størrelse eller placering af huller i toppladen, idet pladefligenes bæreevne er afhængig af, at netarmeringen og stringere er intakt.
Blandt andet må man sikre sig, at der er tilstrækkelig trykzone overalt.

Placering og udformning af beslag for fastgørelse af gavle afhænger af pladetype og af hvilke kræfter der skal overføres. Spæncom anviser gerne detailløsning, hvis det ønskes.

overflader

overflader

Elementerne støbes med grå beton og overflader udføres jf. Bips publikation A24

Pladernes underside er glat, svarende til BO 42. Ribber og formender er BO 41. Oversiden er grov afrettet, svarende til BO 43.

TTS pladernes ender, der normalt ikke ses i det færdige byggeri, har en grovere karakter, og de afskårne spændliner er synlige. Hvor pladeenderne ses i det færdige bygværk kan pladerne på bestilling leveres med skjulte lineender.

normgrundlag

norm

Dimensionerings grundlag er det europæiske normsæt – Sikkerhedsbestemmelser EC 0, Laster EC 1, Betonkonstruktioner EC 2 og Produktstandarden EN 13224 – Ribbeelementer til gulve incl. Nationale annekser.

kontrolklasse

Elementerne udføres i skærpet udførelseskontrol.

miljøklasse

Passiv miljøklasse-, dog er de forspændte liner afskåret bindig med endefladen og betonen er uden luftindblanding.

tolerancer

Tolerance krav er fastlagt, så de overholder kravene i produktstandarden, EN 13224, branchevejledningen ”Hvor går Grænsen?”.
De formelle tolerancekrav for længde-, højde- og breddemål er følgende:
Længde (L)   L/1000, dog
    min.: + 10 mm
    max.: + 30 mm
Bredde   + 8 mm
Højde (H) H < 0,4 m + 10 mm / -5 mm
  H > 0,4 m + 10 mm
Udsparinger og huller Størrelse + 10 mm
  Placering + 20 mm

 

Længdetolerancen er sammensat af bidrag fra afsætning, forkortelse på grund af forspænding og eventuel skæv placering af endeforskalling.

Bredde- og højdetolerancerne er normalt uden praktisk betydning. Længdetolerancerne er derimod bestemmende for valg af fugestørrelser ved sammenbygning. I praksis anvendes normalt lidt større fuger end overnævnte længdetolerance direkte skulle foreskrive.

Hvor flere TTS plader ligger i forlængelse af hinanden vil en fuge på 40 mm normalt være tilstrækkelig. Ligger en TTS plade mellem to faste vægge bør der ikke regnes med mindre end 30 mm luft i begge ender, når væggene placeres indenfor ± 10 mm fra korrekt position.

sekundære påvirkninger

toppladen

TTS pladernes topplade er armeret med svejst net og dimensioneret for en jævnt fordelt regningsmæssige nyttelast på 1,6 kN/m2, udover egenvægt af isolering og tagpap. Hvor bæretabellerne angiver større bæreevne, kan denne altså kun udnyttes, hvis lasten koncentreres over ribberne. Der må normalt ikke oplagres bygningsmaterialer af betydning. Påvirkningen fra disse oplagrede materialer må ikke overstige 1 kN/m2 eller 1 kN enkeltkraft pr. m2. Dette gælder også oplagring af materialer og lignede i byggeperioden. Det må påses, at der ikke placeres paller med isolering eller pap, glasflakser eller lignende på isoleringen over pladeudsparinger. Såfremt isoleringen over pladeudsparinger påføres skader, skal der straks udskiftes. Tal med Spæncom i tvivlstilfælde.

overragende ender

Ved kraftigt armerede plader er spændingerne i undersiden af ribberne, hidrørende fra forspændingen så store, at der ikke er overskud til optagelse af negative momenter. Som hovedregel gælder derfor, at TTS pladerne ikke må understøttes længere fra enden end løftebøjlerne, dvs. ca. 0,5 meter.

skivevirkning

TTS-pladerne kan overføre forskydningskræfter, der kan udnyttes til skivevirkning og dermed stabilitet. De resulterende stringerkræfter - tryk - og trækresultaterne må normalt optages i pladsstøbte stringer. Svejsesamlingerne optager principielt kun forskydningspåvirkningerne.

Ved bygninger med totallænde over ca. 70 meter eller bredde over ca. 50 meter må der eventuelt efter nærmere undersøgelse etableres dilatationsfuger i tagskiven.

sidepåvirkning

TTS pladerne kan i overpladen med indstøbte, normal TTS fugelåse overføre vandrette belastninger på op til regningsmæssige 25 kN/m, dog skal det sikres, at disse kræfter kan optages ved vederlagene.

Ved gavle kan indstøbes gavlbeslag til overførelse af vandrette laster fra gavle.

TTS med fugelåse for Vaffel Lyd er specificeret til at optage en karakteristisk forskydingspåvirkning på 6 kN (9 kN regningsmæssigt) i tagskivens plan. For plader, der er udsat for samtidig, vandret trækpåvirkning gælder, at forskydning og træk tilsammen skal begrænses til at de anførte 6 hhv. 9 kN/m.

De nævnte forskydnings-/trækkræfter og normalt forekommende trykpåvirkninger kan optages uden reduktion af de angivne, lodrette bæreevner.

ophæng

Lettere installationer og lignende kan normalt ophænges i undersiden af ribberne – for eksempel i indstøbte ankerskinner. Større ophæng kræver særlige foranstaltninger i form af særlige beslag eller en indstøbt ophængsarmering, der fører belastningerne til overside af ribbe. TTS pladens samlede bæreevne sætter en øvre grænse for, hvor store belastninger der kan hænges op, men fugelåsens evne til at fordele en uens belastning sætter som oftest en lavere grænse.

 

Version K