Projektering for Xtrumax

elementgeometri

tykkelser

Xtrumax er et registreret varemærke, der udføres som EX18 (180mm), EX22 (220mm), EX27 (270mm), EX32 (320mm) og EX40 (400mm).

længder

Xtrumax plader skæres på formbordet og kan leveres i vilkårlige længder.
Elementlængder under 1,5 m udføres ikke.

bredder

Normalt har Xtrumax en fuld bredde på 1197 mm.
se tværsnit for Xtrumax DWG PDF
Det er muligt at skære Xtrumax i smallere udgaver end standardbredderne. Dog ikke mindre end: 350 mm for EX18 280 mm for EX22 320 mm for EX 27, EX32 og EX40 (elementmål).
Ved meget smalle elementer bør det overvejes at erstatte disse med udstøbning mellem pladerne, da dette vil være økonomisk fordelagtigt. Der skal under alle omstændigheder forskalles jf. nedenstående skitse.
Bemærk at affasningen i undersiden falder væk ved de smallere plader, og at der kan forekomme mindre afskalninger langs kanten.

Udstøbningen kan udføres som enten figur A (med affasning) eller figur B (uden affasning).

Figur A
Figur B

 

armering

Forspændt armering 
Der anvendes liner i dimensionerne: L9,3 og L12,5, hvor tallene angiver den ydre diameter i mm.
Armeringen leveres i henhold til EN 10138 med følgende garanterede brudstyrker:
   L   9,3    97 kN
   L 12,5  173 kN

 

Slap armering
Armering i overside, der udnyttes som tværarmering, udføres som ribbet armering iht. DS/EN10080.

pilhøjde

Elementerne støbes i forme uden pilhøjde. Pilhøjderne hidrører alene fra de deformationer, som betonen undergår som følge af forspænding, ydre last og differenssvind. Størrelsen af betonens deformationer afhænger af adskillige forhold, som uundgåeligt varierer en del. De to væsentligste er lagringsforhold og afspændingsstyrke.

Som konsekvens heraf kan pilhøjderne allerede ved levering variere betydeligt, og det vil som regel være umuligt at forudsige pilhøjden for en given plade med større nøjagtighed.

Som ”tommelfingerregel” gælder, at pilhøjderne for et antal i øvrigt ens elementer kan variere ± 50 % i forhold til gennemsnittet, dog mindst ± L/700 hvor L er elementlængden.

Gennemsnittet for en leverance ligger erfaringsmæssigt tæt på den beregnede værdi, når lagringstiden ikke afviger væsentligt fra den forudsatte.

De beregnede teoretiske pilhøjder svarer til en lagringstid på ca. en uge.

Vil man undtagelsesvis forsøge at vurdere pilhøjdens tidsmæssige udvikling, henvises til litteraturen.

Opretning af pilhøjder
Under montering er det muligt at udføre en justering af pilhøjde forskelle på elementer. Dette kan gøres dels ved justering af vederlag for dæk og om nødvendigt kan en tvangsdeformation på op til 1,5 gange deformationen ved en belastning på 1 kN/m2 tillades jf. bæretabeller. Dette kan udføres opad på det ene dæk og nedad på nabodæk, så mest mulig opretning opnås.

vederlag

Tolerancevurdering 
Ved projekteringen må der fastlægges vederlagsdybder, der selv ved uheldige sammenfald af måleafvigelserne sikrer, at minimumsvederlaget på 55 mm er intakt. Elementerne er forsynet med en markering af vederlag svarende til minimalt nom. vederlag på 55 mm.

Ved særlig omhyggelig montage og kontrol af tolerancerne kan der projekteres med 65 mm vederlag på 150 mm vægge eller bjælker. Dette gælder dog kun for elementer med l ≤ 7,2 m.

Ved længder større end 7,2 m, må det anbefales at øge vederlagsdybden, eller på anden måde tage højde for den større tolerance på elementlængden.

Skulle en overskridelse trods alt forekomme må der korrigeres, f. eks. ved at ombytte pladen med en tilsvarende, der overholde det nominelle mål.

I det følgende eksempel er der regnet med en længdetolerance på ± 12 mm ligeligt fordelt i forhold til modullinierne. Denne tolerance gælder for plader med standardlængder op til 7,2m
Det forudsættes at EX-pladerne placeres med længdetolerancen ligeligt fordelt, hvorved de maksimale avigelser fra teoretiske placering i forhold til modullinie bliver:

Vægkant ± 7 mm
Pladeeende ± 6 mm
Pladeende i forhold til vægkant ± 13 mm

De sandsynlige afvigelser kan anslås at være kvadratroden af kvadratsummen af de respektive maksimale afvigelser – altså ca. ± 10 mm for lysvidden og ± 9 mm for det resulterende vederlag.

På en 150 mm væg er der en nominel vederlagsdybde på 65 mm, idet der regnes 20 mm fuge mellem pladeenderne. Efter ovenstående vurdering vil alle vederlag sandsynligvis være større end 65 – 9 = 56 mm og derved acceptabel. Ved et direkte sammenfald af de maksimale afvigelser kan der forekomme vederlag helt ned til 52 mm, men risikoen herfor er beskeden.

Ved vederlag på glat og eftergiveligt underlag, såsom slanke stålbjælker, kan huldækkets forskydningskapacitet blive reduceret som følge af bjælkens nedbøjning. Forskydningskapaciteten reduceres anslået til 50 % ved en nedbøjning på L/150. Reduktionen af den anslåede forskydningskapacitet i forhold til bjælkens nedbøjningen er som følger: 

 

Forskydningskapaciteten kan i begrænset omfang øges ved at udstøbe huldækkets kanaler over vederlaget.
Derfor anbefales det, at der designes med en udstøbning på 300 mm ind i dækkets kanaler. Det er den detail-projekterendes ansvar, at dette fremgår af projektet.
Under montagen skal de berørte kanalpropper skubbes ind i kanalen til den rette placering.

 

andre geometriske udformninger

drænhuller

Xtrumax er som standard ikke udført med drænhuller. Medmindre andet aftales er det kunden, der udfører drænhuller. Vær opmærksom på, at massivstøbninger kan fordre ekstra drænhuller.

udsparinger

Xtrumax produceres så industrielt som muligt, hvorfor udførelse af udsparinger under selve fremstillingen ikke er fordelagtig. Udsparinger op til 200 mm i dimension udføres på byggeplads (af kunde medmindre andet er aftalt). Udsparinger over denne dimension kan udføres ab fabrik. Under "beregningseksempel" er der anvist en simpel metode til vurdering af bæreevnen ved udsparinger. Udsparinger udføres enten ved udgravning under støbning eller ved efterfølgende skæring i dæk.

Omfanget af udsparinger bør begrænses, således produktionen kan gennemføres i den normale døgncyklus. Det er ofte en bedre og billigere løsning at bore mindre huller på stedet frem for at indføre ekstra varianter. Huller der bores mellem linerne vil normalt være uden betydning for bæreevnen, men det er vigtigt, at man sikrer, at der ikke utilsigtet skæres i armeringen. Målene på udsparingerne bør afpasses efter kanalerne, som findes af tværsnitstegningerne. Oversigt over hensigtsmæssige dimensioner og placering ses af nedenstående.

Udsparinger skal placeres under hensyn til placering af løft og håndtering med løfteåg.

Der gælder bl.a. følgende:
Afstand fra udsparinger til løfteankre > 300 mm.

Der må ikke være side udsparinger i områder inden for løftetangen. Indvendige udsparinger i disse områder kan medføre en reduktion af den maksimal tilladelige vægt, der må løftes ved brug af løfteåg.

Hovedregel for udsparinger er, at såfremt:
b < 200 mm føres udsparingen ud til enden,
a < 2 ribber udføres udsparingen som kantudsparing.

Udsparingens længde må maksimalt være 2 meter, dog ikke over 1/3 af dækkets længde.

Nedenstående er en oversigt over de maksimale udsparingsbredder, der kan laves, såfremt statiske hensyn tillader det.
Type Kant Indvendige mål
EX18 425 500
EX22 355 480
EX27 430 340
EX32 430 330
EX40 430 330

 

 

Afpasses udsparingernes placering ikke efter kanalerne, får man en ekstra svækkelse af pladen.

skrå afskæring

Xtrumax kan udføres med skrå afskæring af enderne. 
Opmærksomheden henledes på, at dæk der skæres med vinkler under 45o giver anledning til større tolerancer, hvilket kræver større vederlag hhv. tolerance til nabo dæk. Oftest vil en alternativ løsning med en blanding af huldæk og udstøbning mellem dækkene være en bedre total økonomisk løsning, da skrå ender under 45o er dyre at producere.

Der er risiko for en vis brækage af de spidse hjørner, idet hele vægten overføres her, når elementet får pilhøjde ved afspændingen i formen. De blivende vederlag bør også indrettes med varierende højde afpasset efter den forventede pilhøjde. Skrå ender kræver større tolerancer, og dermed større vederlag for denne type af varianter.

Den statiske betydning af det skrå vederlag bør overvejes – især for lange eller hårdt belastede plader.

overbeton

Brug af overbeton kan give en øget skivevirkning, udover dækkets kapacitet på 20 kN/m og kan minimerer effekter fra pilhøjdeforskelle.

udstøbning af kanaler

Xtrumax kan leveres med udsparinger i overside, så lokale udstøbninger af èn eller flere kanaler kan udføres på byggeplads samtidig med fugeudstøbning. Løsningen kan anvendes, hvor der er brug for øget egenvægt eller der skal udføres sekundære befæstigelser.

åben kanal

Vi kan udføre elementerne med åbnede kanaler i vilkårlige længder, afhængig af bæreevne og håndteringskrav.

udsparing ved overside i vederlag

Vi kan lave udsparinger i oversiden for bedre plads til stringer armering eller i forbindelse med oplægning ind i stålprofiler.
Kan kun udføres med de viste mål.

udveksling

Hvis der ikke umiddelbart er vederlag for dækkanten, kan der indlægges et udvekslingsbeslag.

Som standard er Xtrumax ikke forsynet med kantudsparing i siden for tilpasning til udveksling. Denne udføres på stedet.

indstøbningsdele

standard indstøbninger

Som standard er Xtrumax-plader ikke forsynet med indstøbninger udover spænd armering.

andre indstøbninger

Løft er, med mindre andet er aftalt, normalt indstøbt i 1200 mm brede plader og altid i pasplader.
Der kan indstøbes tværarmering i overbetonen. Tværarmeringen lægges i af maskinen under støbeproces, hvorved relativt store placeringstolerancer opstår. I 1200 mm brede plader kan der laves hammerhoved udsparinger for indstøbning af armering i forbindelse med eks. stringere. Samlingen placeres normalt pr. 1500 mm og har en forskydningsbæreevne på 30 kN. Selve pladen kan overfører en skivelast på 20 kN pr. løbende meter i regningsmæssige forskydning, heri forudsat, at træk på tværs af dækket er optaget andet sted.

overflader

overflader

Udføres jf. bips publikation A24.

Elementets underside er glat, svarende til BO28. Formsider og formende er glat svarende til BO41. Oversiden er grov afrettet, svarende til BO43, dog med lokale planhedsafvigelser på ± 8 mm på EX18-EX27 og ± 12 mm på EX32-EX40.

normgrundlag

norm

Dimensioneringsgrundlag er det europæiske normsæt – Sikkerhedsbestemmelser EC 0, Laster EC 1, Betonkonstruktioner EC 2 og Produktstandarden EN 1168 – Huldækelementer incl. Nationale annekser. 

kontrolklasse

Elementerne udføres i skærpet udførelseskontrol.

miljøklasse

Xtrumax henføres til passiv miljøklasse i henhold til ovenstående normer. De forspændte liner er afskåret binding med endefladen.
Efter aftale kan miljøklassen ændres til moderat.

brandkrav

Alle dæktyper kan branddimensioneres efter nærmere aftale iht. normens anvisninger.

tolerancer

Tolerancekrav er fastlagt, så de overholder kravene i produktstandarden, EN 1168 og branchevejledningen ”Hvor går grænsen?".

Længde under 7,2 meter + 12 mm  
Længde mellem 7,2 og 14,4 meter + 20 mm  
Længde over 14,4 meter + 30 mm  
Tykkelse + 8 mm for EX18 til EX27
  + 12 mm for EX32 og EX40
Bredde + 5 mm  

Disse tolerancer gælder for normale elementer. For varianter med reduceret bredde er breddetolerancen ± 20 mm og for varianter med skrå afskæring af ender, er tolerancen på længden ± 30 mm.

Længdetolerancen er sammensat af bidrag fra afsætning, forkortelse på grund af forspænding og savningens vinkelafvigelse. Længdetolerancerne er bestemmende for valg af vederlagsdybder og fugestørrelser ved sammenbygning.
For yderligere information - se under vederlag. Breddetolerancerne er normalt uden praktisk betydning, hvorimod tykkelsestolerancen må medtages i vurdering af, hvor store variationer der må påregnes i koten til det færdige rådæks overside.

Udsparinger kan normalt regnes placeret med en tolerance på ± 20 mm og har en dimensionstolerance på ± 30 mm.

sekundære påvirkninger

forskydning

EX-pladerne kan overføre forskydningskræfterne, der kan udnyttes til skivevirkning og til fordeling af lodrette laster. I snit parallelt med pladernes længderetning må den vandrette regningsmæssige forskydning ikke overstige 20 kN pr. løbende meter. Ved vandret forskydning over 5 kN/m skal stringerarmeringen i dækskiverne være tilstrækkelig til at sikre, at fugerne ikke åbner sig. Der kan regnes med følgende minimumskrav til stringerarmering (styrkeklasse 550 MPa):
Forskydning pr. meter fuge armering x meter fuge
20 kN/m 62 mm2
15 kN/m 49 mm2
10 kN/m 37 mm2

 

lokaltryk

Enkeltkræfter på pladerne er begrænset af pladernes ”globale” bæreevne, men også den lokale bæreevne må tilgodeses. Ved placering nær vederlagene kan enkeltkræfter belaste en enkelt ribbe til forskydning, og ved en egentlig punktlast kan den lokale bæreevne af ”loftet” over en kanal blive afgørende.

Egentlige punktlaster må derfor begrænses til 10 kN regningsmæssigt og enkeltkræfter fordelt på mindst 150 x 150 mm må ikke overstige 20 kN.

Større punktlaster vil i visse tilfælde være muligt afhængigt af placering og armering i dækket. Der henvises til EN1168 afsnit 4.3.3.2.4.

tværfordeling

Forudsat at der findes en passende tværarmering ved pladeenderne, som holder længdefugerne sammen, kan der overføres betydelige lodrette forskydningskræfter over disse. Da EX-pladerne er meget vridningsstive i urevnet tilstand, opnås der på denne måde en betydelig tværfordeling i brugstilstanden. Ved deformationsbetragtninger er det således realistisk at antage enkeltkræfter placeret midtspænds fordeles ligeligt over et kvadratisk pladefelt.

Ved overbelastning falder vridningsstivheden imidlertid som følge af revnedannelse, og over for regningsmæssig last må der derfor regnes med en væsentligt mindre tværfordeling.

For en nøjagtigere vurdering af lastfordelingen henvises til: EN1168/anneks C.

Version M