beregningseksempel

 

I de følgende eksempler gennemgås beregning for IB 30/72 med spændvidde 14,4 meter anvendt henholdsvis som tagbjælke og som etagebjælker.

For at vise deformationernes afhængighed af forholdet mellem hvilende og bevægelig last er der valgt nogle atypiske, men dog mulige belastningstilfælde, der resultere i stort set samme regningsmæssige last.

Eksempel 1: IB - tagbjælke
Fagvidde 6,0 meter
Belastninger kN/m2 Partialk. Perm. kN/m Aktuel kN/m Regn. m. kN/m
Isolering og pap 0,5 1,0 3,0 3,0 3,0
Tagplader 2,6 1,0 15,6 15,0 15,6
Sne 0,72 1,5 0,0 4,32

6,48


Samlet nyttelast
   
18,6

22,9

25,1

 

Eksempel 2: IB - etagebjælke
Fagvidde 4,2 meter
Belastninger kN/m2 Partialk. Perm. kN/m Aktuel kN/m Regn. m. kN/m
Gulv m.m. 0,45 1,0 1,89 1,89 1,89
Dæk 2,20 1,0 9,24 9,24 9,24
Bevægelig 3,0 1,5 0,0 12,6 18,9

 

Samlet nyttelast

 

 

 

 

 

11,1

 

23,7

 

30,0


valg af bjælketype

Den valgte bjælketype IB 30/72 med 12 L12,5 + 2 L12,5 har ifølge bæretabellen følgende bæreevner i kN/m:
q(bal), q(rev), q(ud) = 11,4; 24,2; 32,2

Det ses altså, at bjælken tilfredsstiller de tre kriterier:

1. Den regningsmæssige bæreevne skal overholde normernes krav
2. Revnebæreevnen bør være tilstrækkelig til at sikre en revnefri konstruktion.
3. Balancebæreevnen bør være tilstrækkelig til at hindre uønskede nedbøjninger.

I eksempel 1 er balancebæreevnen imidlertid væsentligt mindre end den permanente last: 11,4 mod 18,6 kN/m, hvilket indebærer af bjælken vil have en tendens til at krybe nedad. i eksempel 2 er balancebæreevnen større end den permanente last: 11,4 mod 11,1 kN/m, hvilket betyder at pilhøjden vil vokse lidt i tidens løb.

I det ene eksempel er bjælkens maksimale bæreevne næsten fuldt udnyttet. I praksis forekommer der ofte at bæreevnen kun udnyttes i mindre grad, og da kan det af både økonomiske grunde og hensyn til deformationerne være ønskeligt at reducere armeringen i bjælkerne. Spæncom udfører detailberegning af bjælkerne i hvert enkelt tilfælde og kan i den forbindelse afpasse armeringen efter det aktuelle behov. Dog må samme armering normalt anvendes i alle bjælker, der støbes på samme ”streng”.

IB-bjælker med bredde 300 mm er udformet med henblik op at opnå den størst mulige bæreevne med den mindst mulige egenvægt. Ved moderat og centralt virkende belastninger er disse bjælker velegnede og vil normalt være den mest økonomiske løsning. Ved større eller ekscentriske laster kan det på grund af forskydning, vridning og lignende være nødvendigt at anvende de bredere IB-bjælker eller eventuelt RB-bjælker.

konsekvensklasse

De regningsmæssige bæreevne, som er anført i bæretabellerne gælder for alle konsekvensklasser. I henhold til Eurocode korrigeres laster, hvis konsekvensklassen ændres. Bæreevnen er uændret. Selvom det ikke er et normalkrav, dimensioneres Spæncom-bjælker normalt således, at der ikke opstår revner for den maksimale belastning der kan tænkes at forekomme. Revnebæreevnen angiver den belastning, der svarer til den første revnedannelse, idet den er beregnet således, at spændingen i undersiden netop svarer til betonens karakteristiske bøjnings trækstyrke. Hvis maksimalbelastningen på elementerne overstiger revnebæreevnen, må det eftervises at revnevidden ikke overskrider normens grænser, og desuden vil det som regel være tilrådeligt at sørge for, at revnerne er lukkede for den hvilende last – med andre ord: at der er tryk i hele tværsnittet for den stadigt forekommende belastning. Disse eftervisninger må foretages på grundlag af Spæncom’s detailberegninger.

balancekriteriet

Vigtigheden af at kontrollere deformationerne afhænger helt af det enkelt projekt, men ønskes krybningsbevægelserne begrænset mest muligt, vil det ofte være balancebæreevnen der er dimensionsgivende.

Såfremt den hvilende last er større end ca. 1,6 gange balancebæreevnen må det påregnes, at bjælken slutter med at hænge under vandret for den stadigt forekommende last. Hvis bjælken er maksimalt armeret må der i givet fald vælges en større bjælketype, men også i andre tilfælde kan det – være økonomisk fordelagtigt at vælge næste bjælkedimension med en tilsvarende mindre armering.