projekteringskatalog for TermoMax

elementgeometri

tykkelser

TermoMax (TPX) udføres som TPX22 (220mm), TPX27 (270mm), TPX32 (320mm) og TPX40 (400mm).

 

tværsnit af Termomax DWG PDF

 
længder

For almindelige TPX-plader skal længden altid ende på 30 eller 80.

bredder

Standardbredde er 1196 mm. Ved indlæg i formen er det muligt at støbe pasplader i bredder fra 426 til 1156mm. Bredder fra 296 til 425mm, kan kun produceres som massive plader.

Pasplader støbes uden køleslanger. Bemærk at den tilpassede kant i pasplader normalt er affaset, men at kanten fremstår som ujævnt afskåret, og der kan forekomme grater langs kanten. Forskydningslåse bortfalder og hårnåle kan indstøbes, men normalt som plane bøjler.
For yderligere oplysninger - se under Indstøbningsdele.

armering

Forspændt armering 
Der anvendes liner i dimensionerne: L 9,3, L 12,5 og L 15,2, hvor tallene angiver den ydre diameter i mm. Desuden anvendes der ø5 mm tråde. Armeringen leveres i henhold til pr EN 10138 med følgende garanterede brudstyrker:
L 9,3 97 kN
L 12,5 173 kN
L 15,2 259 kN
ø5 36,5 kN

Slap armering
Slap ribbet eller profileret armering iht. EN 10080
Kantbøjler, glat tråd fyk < 400 MPa iht. EN 10025.

pilhøjde

I tilfælde med stor spændvidde, hvor den samlede nyttelast er høj, mens den hvilende last er beskeden, kan det forekomme, at pilhøjden er større end ønskeligt. Kontakt Spæncom for nærmere orientering. Det skal bemærkes, at der ved deformationsvurderingen må skelnes mellem den faktiske forekommende last, der virker permanent på konstruktionen, og den foreskrevne hvilende last, der af sikkerhedsgrunde ofte er valgt rigeligt på den sikre side.

Opretning af pilhøjder
Under montering er det muligt at udføre en justering af pilhøjde forskelle på elementer. Dette kan gøres dels ved justering af vederlag for dæk og om nødvendigt kan en tvangsdeformation på op til 1,5 gange deformationen ved en belastning på 1 kN/m2 tillades jf. bæretabeller.
Dette kan udføres opad på det ene dæk og nedad på nabodæk, så mest mulig opretning opnås.

vederlag

Tolerancevurdering 
Ved projekteringen må der fastlægges vederlagsdybder, der selv ved uheldige sammenfald af måleafvigelserne sikrer, at minimumsvederlaget på 55 mm er intakt.

Ved særlig omhyggelig montage og kontrol af tolerancerne kan der projekteres med 65 mm vederlag på 150 mm vægge eller bjælker. Dette gælder dog ikke elementer med l>7,2 m, hvor der bør projekteres med større vederlagsdybder.

I det følgende eksempel er det forudsat, at pladelængde er < 7,2m og med standardlængde– altså pladelængder, der ender på 30 eller 80 mm. Modulmålene skal følgelig være delelige med 50 mm. Idet TPX-pladerne forudsættes placeret med længdetolerancen ligeligt fordelt, antages de maksimale avigelser fra teoretiske placering i forhold til modullinie at være:

Vægkant ± 7 mm
Pladeeende ± 6 mm
Pladeende i forhold til vægkant ± 13 mm

De sandsynlige afvigelser kan anslås at være kvadratroden af kvadratsummen af de respektive maksimale afvigelser – altså ca. ± 10 mm for lysvidden og ± 9 mm for det resulterende vederlag.

På en 150 mm væg er der en nominel vederlagsdybde på 65 mm, idet der regnes 20 mm fuge mellem pladeenderne. Efter ovenstående vurdering vil alle vederlag sandsynligvis være større end 65 – 9 = 56 mm og derved acceptabel. Ved et direkte sammenfald af de maksimale afvigelser kan der forekomme vederlag helt ned til 52 mm, men risikoen herfor er beskeden.

Skulle en overskridelse trods alt forekomme må der korrigeres, for eksempel ved at ombytte pladen med en tilsvarende, der overholder det nominelle mål. I ovennævnte skøn er der regnet med en længdetolerance på ± 12 mm ligeligt fordelt i forhold til modullinierne. Denne tolerance gælder for plader med standardlængder op til 7,2m

Ved længder større end 7,2 m, må det anbefales at øge vederlagsdybden, eller på anden måde tage højde for den større tolerance på elementlængden. Ved vederlag på glat og eftergiveligt underlag, såsom slanke stålbjælker, kan huldækkets forskydningskapacitet blive reduceret som følge af bjælkens nedbøjning. Forskydningskapaciteten reduceres anslået til 50 % ved en nedbøjning større end L/150. Reduktionen af den anslåede forskydningskapacitet i forhold til bjælkens nedbøjningen er som følger:
Forskydningskapaciteten kan øges ved at udstøbe huldækkets kanaler over vederlaget. Derfor anbefales det, at der designes med et min. vederlag på 100 mm ind over stålet og en udstøbning på 300 mm ind i dækkets kanaler. Det er den detail-projekterendes ansvar, at dette fremgår af projektet. Under montagen skal de berørte kanalpropper skubbes ind i kanalen til den rette placering. Se eksempel på vederlag på stålbjælke.

andre geometriske udformninger

udsparinger

TPX-pladerne udmærker sig ved stor fleksibilitet med hensyn til udførelse af udsparinger under selve fremstillingen. I linket til højre (beregningseksempel), er der anvist en simpel metode til vurdering af bæreevnen ved udsparinger. Udsparinger udføres i to dele: Én 28 mm tyk formpart anbringes i underbetonen, mens den øverste del af udsparingen ”graves” ud i den friske beton.

Ved udsparinger placeret tæt ved elementets kantbegrænsninger, vil det være hensigtsmæssigt at fjerne betonen mellem udsp. og kant, for at betonen ikke revner / knuses ved afformning.

udsparing i overside

Udsparing i overside udføres ved at den graves ud i den friske beton, hvorved der ”åbnes” til én eller flere kanaler.

udsparinger for HE profiler

Udsparing for HE profiler udført med max. 65 mm dybde og med max. 120 mm i elementets længderetning. Vederlagstværsnittet kan opfylde bæretabellernes normale krav til forskydningsbæreevnen.

skrå afskåring

Hvor en skrå afskæring af ende, medfører at den spidse ende bliver mindre end 45, afkortes den yderste spids, således at der bliver en ret enden på 100 mm.

Der er risiko for en vis brækage af de spidse hjørner, idet hele vægten overføres her, når elementet får pilhøjde ved afspændingen i formen. De blivende vederlag bør også indrettes med varierende højde afpasset efter den forventede pilhøjde. De skrå ender kræver fremstilling af interimistiske endeforskallinger, som ikke kan fastholdes på sædvanlig måde til sideformene. Der må derfor regnes med større tolerancer, og dermed større vederlag for denne type af varianter.

Den statiske betydning af det skrå vederlag bør overvejes – især for lange eller hårdt belastede plader.

udveksling

Hvis der umiddelbart ikke er vederlag for dækende, kan dette etableres ved hjælp af en udvekslingsbjælke.

massive kanaler

TPX-plader kan undtagelsesvis leveres med lokale udstøbninger af èn eller flere kanaler. Udstøbningen foregår normalt under fremstillingen umiddelbart efter at støbemaskineriet har passeret.

Formålet er som regel at opnå en forøget lokal bæreevne. Der kan ikke gives generelle anvisninger på hvor meget der opnås. Bemærk, at ekstra drænhuller er nødvendige ved massive områder.

massive områder

Hvis der er krav til f.eks. armering i overside, eller andre indstøbningsdele som gør at udstøbningsmaskineriet ikke kan passere, støbes området massivt.

overbeton

Bæreevnen kan i særlige tilfælde øges ved at supplere TPX-pladerne med pladsstøbt overbeton – normalt 60 mm beton med en let svindarmering på tværs af pladerne. Til brug i forbindelser med overbeton skal TPX-pladerne udføres med korrugeret overside, og en forbindelsesarmering indstøbes i fugerne.

Udover at medføre en bæreevneforøgelse kan en pladsstøbt overbeton effektivt løse afretningsproblemer, og muliggør desuden en beskeden indspænding af dækket og en kraftigere skivevirkning.

indstøbningsdele

standard indstøbninger

Som standard er TPX-plader forsynet med følgende detaljer:

- Løftebøjler i siderne nær pladeende, der sikrer en enkel og sikker montagemetode.

- Forskydningslåse i sidekanterne, der sikrer en effektiv overførsel af sidekræfter og lodrette påvirkninger gennem de udstøbte fuger.

kantarmering

Ved indstøbning af hårnåle langs pladekanten, kan opnås en kraftoverførende samling til tværvægge og gavle. Hårnålene er bukket op af sideformen under støbning og rettes ud efter behov efter oplægningen.

Under forudsætning af en passende armering i tværfugerne kan hårnåle-forbindelsen regningsmæssigt overføre 20 kN/lbm. pladekant og samtidigt virkende trækpåvirkning (sug på gavl eller lignende). Trækpåvirkning må max. udgøre 4 kN/lbm. pladekant.

Kapacitet af dækkets kantarmering: Skiveforskydning 20 kN/m (regningsmæssig).
Karakteristisk trækkapacitet af samling 30 kN/m med K8 tværarmering pr. 600.

tværarmering

For at undgå revnedannelser ilægges tværarmering alle steder hvor der kappes liner, f. eks. ved elementender og ved udsparinger. For opfyldelse af robusthedskrav i høj sikkerhedsklasse, ilægges tværarmering pr. 0,6 m Tværarmering bindes under den forspændte armering i underbetonen.

andre indstøbninger

Mulighederne for at placere indstøbningsgods i formene er stærkt begrænsede på grund af den høje mekaniseringsgrad i produktionen. Det er dog muligt at indstøbe tværgående korrugeret rør, til gennemføring af fugearmering. Dette kræver dog massivstøbning af området.

overflader

overflader

Udføres jf. Bips publikation A24.

Elementets underside er glat, svarende til BO 28. Formsider og formende er glat svarende til BO 41. Oversiden er grov afrettet, svarende til BO 43.

normgrundlag

norm (kontrolklasse)

Dimensioneringsgrundlag er det europæiske normsæt – Sikkerhedsbestemmelser EC 0, Laster EC 1, Betonkonstruktioner EC 2 og Produktstandarden DS/EN 13225 – Søjler, bjælker og rammer incl. Nationale annekser.

miljøklasse

TPX-plader henføres til passiv miljøklasse i henhold til ovenstående normer. De forspændte liner er dog som standard afskåret bindig med endefladen. Kontakt Spæncom ved andre krav.

betonstyrke

Overbeton og massive kanaler: fck > 35 MN/m2
Underbeton og massive områder: fck > 45 MN/m2

brandkrav

Alle dæktyper kan branddimensioneres efter nærmere aftale iht. normens anvisninger

Tolerance krav er fastlagt, så de overholder kravene i produktstandarden, DS/EN 1168 og branchevejledningen ”Hvor går Grænsen?, Beton – in situ, elementer og montage”.
De formelle tolerancekrav for længde-, højde- og breddemål er følgende:
Længde under 7,2 meter
Længde mellem 7,2 og 14,4 meter
Længde over 14,4 meter
± 12 mm.
± 20 mm.
± 30 mm.
Tykkelse

Bredde
± 8 mm.  for PX18 til PX 27
± 12mm. for PX 32
± 5 mm.
Disse tolerancer gælder for normale elementer. For varianter med reduceret bredde er breddetolerancen ± 20 mm Længdetolerancer gælder for elementer med standardlængder – d.v.s. længder, der ender på 30 eller 80 mm. – For varianter med unormale længder eller med skrå afskæring af ender, er tolerancen på længden ± 30 mm.

Længdetolerancen er sammensat af bidrag fra afsætning, forkortelse på grund af forspænding og vinkelafvigelse. Længdetolerancerne er bestemmende for valg af vederlagsdybder og fugestørrelser ved sammenbygning.

For yderligere information - se under vederlag.

Breddetolerancerne er normalt uden praktisk betydning, hvorimod tykkelsestolerancen må medtages i vurdering af, hvor store variationer der må påregnes i koten til det færdige rådæks overside.

Udsparinger kan normalt regnes placeret med en tolerance i undersiden i forhold til nærmeste kant på ±20 mm. Se information vedr. tolerancer for pilhøjde.